LAUSUNTO 23.8.2010   

LAUSUNTO RASPION-ILONIEMEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA


Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistys ry on 23.8.2010 antanut seuraavan lausunnon:

Yhdistys korostaa paikallisen kulttuuri- ja perinnemaiseman vaalimista. Yhdistys toteaa, että kaikessa kaavoituksessa ja rakentamisessa on otettava huomioon perinnemaiseman säilyttäminen. Raskaita maansiirtotöitä, joiden seurauksena on maisemakuvaa voimakkaasti muuttavia pengerryksiä ja leikkauksia, on vältettävä. Tieratkaisuissa on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään jo olemassa olevia tieuria eikä rikkoa maisemaa uusilla väylillä tai liittymillä. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota asukas- ja asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden säilyttämiseen ja parantamiseen. Yhdistys edellyttää, että kaikessa liikenteen suunnittelussa on melua, pölyä ja päästöjä lisäävä sekä turvallisuutta vaarantava läpiajoliikenne pyrittävä minimoimaan kaikilla asuntoalueilla. Raskaan ja läpiajoliikenteen aiheuttamiin haittatekijöihin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja liikenne on ohjattava 9-tielle asuntoalueiden sijasta nykyisten tielinjojen kautta.

Yhdistys toteaa, että kaavan mukaiset tieratkaisut eivät tue yhdistyksen kaavoitukselle asettamia tavoitteita.

Suunnitelma Huovilan uudesta liittymästä ja nykyisen 9-tien liittymän sulkemisesta ei ole perusteltu, koska seurauksena on sekä Pukkalan että Kemppaisenmäen asuntoalueiden läpi kulkevan raskaan ja muun läpiajoliikenteen kasvu. Raskaan liikenteen ja bussiliikenteen ohjautuminen Talvilahden kautta asuntoalueen läpi ei ole hyväksyttävää.

Yhdistys toteaa, että kaavasuunnitelma Huovilan liittymän osalta on valmisteltava uudelleen ottamalla mukaan vertailuun vaihtoehto nykyisen 9-tien liittymän uudistamisesta. Kummastakin vaihtoehdosta on laadittava perusteelliset kustannuslaskelmat ja vertailuanalyysit liittymän vaikutuksista. Lisäksi on selvitettävä rinnakkaisen tien mahdollisuus 9-tien itäpuolelle Nesteen huoltoaseman kohdalta pohjoiseen risteykseen.

Yhdistys edellyttää, että kaavan on kaikilta osiltaan oltava maakuntakaavan hengen mukainen. Kaavan suhde maakuntakaavaan on tarkistettava.

Yhdistys toteaa, että kaavasuunnitelman keskeinen kipupiste on Huovilan alueelle suunniteltu työssäkäyntialue, joka on tällä hetkellä täysin rakentamaton. Tyhjän teollisuusalueen aiheuttamat haitat asumisviihtyisyydelle ja liikenteelle näyttävät kasvavan niin kohtuuttomiksi, että valmistelussa on myös otettava esille Huovilan teollisuusalueen poistaminen kaavasta. Teollisuutta on parempi keskittää jo olemassa olevalle alueelle Petäjävedentien varteen.

Muutoin yhdistys pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että uusia asuntotontteja kaavoitetaan Raspion-Iloniemen alueelle nykyinen maisemakuva säilyttäen.


Markku Lahti
puheenjohtaja


palaa alkuun...


 
Sivu päivitetty: 26.8.2010